lck直播

lck直播

肺既无内水以润肾,乃索外水以济之。治法宜泻其胃中之火,大补其肺经之气,然又不可徒补其肺中之气,更宜兼补其肾中之水。

补肾以滋心包,乌可缓哉。 救法于解毒之中,而辅之泻毒之品,因势利导,祛毒更神。

脾胃一伤,五脏之气不能行,六腑之气不能运。 此方虽阴阳双补,而意重补阳。

凡人至夏,虽多困倦,但未若疰夏之甚。万不得已,少加柴胡二、三分可也。

然见火势之炽张,用寒凉以济之,则心气益虚,愈激动其焦焚之害矣。 人见其治疟之神也,遂以此方能统阴阳而治疟也,谁知单消痰食,止疏其肝气之郁结乎。

一剂轻,再剂又轻,四剂全愈。治法似宜急补五脏之阳气也。

Leave a Reply